Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Wat is het DUBOkeur® product

Wat is het DUBOkeur® product?

Het DUBOkeur® product (voor bouw-, GWW- en interieurproducten) is een keurmerk wat laat zien dat een product tot de meest milieuvriendelijke producten in een bepaalde toepassing behoort. Door middel van het onderstaande DUBOkeur®logo zijn deze producten te herkennen. Voor het DUBOkeur® wordt gekeken naar het specifieke toepassingsgebied van een product. Binnen iedere productgroep komen alleen de beste producten in aanmerking voor het keurmerk. Een voorbeeld van een toepassingsgebied is vloerisolatie of binnenspouwblad. Het doel van het DUBOkeur® is dus het topsegment van producten op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken.

DUBOkeur product logo het logo voor duurzaam bouw producten

Wanneer krijgt een product het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® wordt gebruik gemaakt van het TWIN-model. Er wordt een classificatie gemaakt waarbij verschillende producten met elkaar onderling worden vergeleken. Het vanuit milieu-oogpunt beste product krijgt altijd milieuklasse 1a, er is immers altijd een beste product. Om de milieuklasse van andere producten binnen dezelfde productgroep te bepalen, worden aan de hand van de milieukosten de andere producten geclassificeerd en aan de referentie (product met milieuklasse 1a) gerelateerd. Wanneer de milieukosten van het product met klasse 1a € 0,50 zijn en de milieukosten van een ander product € 2,00, dan is de milieubelastingsfactor van dat product 4, omdat de milieukosten vier keer zo hoog is als de referentie. Bekijken we deze milieubelastingsfactor in de onderstaande tabel waarmee de milieuklassen bepaald worden, dan zou dat product de milieuklasse 3b hebben. Op deze manier kan voor alle producten een milieuklasse bepaald worden aan de hand van de milieukosten.

Om in aanmerking te komen voor DUBOkeur® moet het getoetste product aan het volgende voldoen:

Toelichting NIBE milieuklasse indeling

Toelichting NIBE milieuklasse indeling

Hoe worden milieukosten voor het DUBOkeur® berekend?

De basis van de berekening van milieukosten van het DUBOkeur® zijn wetenschappelijke LCA gegevens. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. Het is een methode om de milieubelasting van een product ‘van wieg tot graf’ te berekenen. In het traject van wieg tot graf zijn er drie fases te onderscheiden: productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. In al deze fasen vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze milieueffecten inzichtelijk gemaakt. De milieueffecten worden vertaald naar milieukosten, zodat een vergelijking gemaakt kan worden. In de onderstaande tabel zijn van verschillende producten de milieukosten per functionele eenheid berekend en naast elkaar in een grafiek gezet.

Wat is een functionele eenheid?

Een belangrijk aspect van een LCA-berekening en dus ook voor het DUBOkeur®, is de functionele eenheid. Binnen de functionele eenheid worden bepaalde aspecten vastgelegd, zodat er een eerlijke vergelijkingseenheid ontstaat. Hierbij is de levensduur van groot belang. In een functionele eenheid gaan we voor het DUBOkeur® uit van 75 jaar. Veel producten gaan echter geen 75 jaar mee. Daarom wordt gekeken hoe vaak een product in die periode vervangen moet worden. Zo kan toch een eerlijke vergelijking gemaakt worden tussen een product met een levensduur van 15 jaar en een product die een levensduur heeft van 25 jaar. Andere aspecten kunnen ook vastgelegd worden. Zo is het bij isolatiematerialen van belang dat rekening gehouden wordt met de isolatiewaarde van de materialen. Een functionele eenheid van bijvoorbeeld de toepassing ‘isolatie plat dak’ klinkt dan als volgt: “Isolatiemateriaal toegepast in een (platte) warmdak constructie gedurende 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m2 isolatie met een Rc-waarde van minimaal 3,0 m2.K/W.”

Milieubelasting milieuclassificatie van verdiepingsvloeren
Tabel waarin de hoogte van de staaf de milieubelasting van het product aangeeft. De functionele eenheid is in deze grafiek een verdiepingsvloer. De houten kannaalplaatvloer zijn dus aanzienlijk minder milieubelastend dan bijvoorbeeld de cellenbetonvloer en de infra+ plusvloer. (bron: NIBE)

Welke milieueffecten spelen een rol in de berekening van het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® worden verschillende milieueffecten in kaart gebracht. Naast de effecten van CO2 op het broeikaseffect zijn er nog zeventien milieueffecten. De milieueffectcategorieën uit de Nationale Database worden aangevuld met gegevens uit het TWIN2011-model. In onderstaande tabel is te zien welke milieueffecten een rol spelen voor het DUBOkeur®.

Milieueffecten van belang voor het DUBOkeur

Voor meer informatie over de LCA methodiek en het TWIN2011 model zie de link

Zijn er nog meer voordelen van het DUBOkeur?

Toepassing van DUBOkeur® producten is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook een tal aan anderen voordelen op. Een lijst met de voordelen van het DUBOkeur is hier te vinden.