Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Wat is het DUBOkeur® installatie

Wat is het DUBOkeur® installatie?

Het DUBOkeur® installatie is een keurmerk wat laat zien dat een installatie tot de meest milieuvriendelijke installaties behoort. Door middel van het onderstaande DUBOkeur®logo zijn deze installaties te herkennen. Voor het DUBOkeur® wordt gekeken naar een specifieke installatie. Binnen een toepassing (bijvoorbeeld ventilatiesystemen of PV-systemen) komen alleen de milieutechnisch beste installaties in aanmerking voor het keurmerk.
Het doel van het DUBOkeur® is om het topsegment van installatie op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken.

DUBOkeur product logo het logo voor duurzaam bouw producten

Wanneer krijgt een installatie het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® wordt gebruik gemaakt van het TWIN-model. Er wordt een classificatie gemaakt waarbij verschillende installaties met elkaar onderling worden vergeleken. De vanuit milieu-oogpunt beste installatie krijgt altijd milieuklasse 1a, er is immers altijd een beste installatie. Om de milieuklasse van andere installatie binnen dezelfde groep te bepalen, worden aan de hand van de milieukosten de andere installaties geclassificeerd en aan de referentie (product met milieuklasse 1a) gerelateerd. Wanneer de milieukosten van de installatie met klasse 1a € 50,- zijn en de milieukosten van een andere installatie € 200,- dan is de milieubelastingsfactor van die installatie 4, omdat de milieukosten vier keer zo hoog is als de referentie. Bekijken we deze milieubelastingsfactor in de onderstaande tabel waarmee de milieuklassen bepaald worden, dan zou deze installatie de milieuklasse 3b hebben. Op deze manier kan voor alle installaties een milieuklasse bepaald worden aan de hand van de milieukosten. Tot en met milieuklasse 2c komen installaties in aanmerking voor het DUBOkeur®, indien er alleen maar installaties zijn met een milieuklasse lager dan klasse 2c dan komt alleen met een milieuklasse van lager dan 1c in aanmerking, komen er alleen maar installaties met een milieuklasse van 1c en lager in een installatie groep voor dan is komen alleen de 1a installaties in aanmerking voor het DUBOkeur®. Op deze manier komen alleen de milieutechnisch beste installaties in een groep in aanmerking voor het DUBOkeur®.

Toelichting NIBE milieuklasse indeling

Toelichting NIBE milieuklasse indeling

Hoe worden milieukosten voor het DUBOkeur® installatie berekend?

De basis van de berekening van milieukosten van het DUBOkeur® zijn wetenschappelijke LCA gegevens. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. Het is een methode om de milieubelasting van een product/installatie ‘van wieg tot graf’ te berekenen. In het traject van wieg tot graf zijn er drie fases te onderscheiden: productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. In al deze fasen vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze milieueffecten inzichtelijk gemaakt. De milieueffecten worden vertaald naar milieukosten, zodat een vergelijking gemaakt kan worden.
Bij milieutechnische classificaties van installaties speelt  het energie- en waterverbruik tijdens de gebruiksfase een belangrijke rol. Naast het energie- en waterverbruik van de installatie zelf (het directe energieverbruik), speelt ook het effect van een installatie op de rest van het energieverbruik van een gebouw (indirect energieverbruik) een rol in de totale milieu-impact van een installatie. Het verschil tussen direct en indirect energieverbruik wordt goed zichtbaar bij ventilatiesystemen. Het toe- en/of afvoeren van lucht kost energie, dit is het directe elektriciteitsverbruik van een ventilatiesysteem. Daarnaast hebben ventilatiesystemen ook effect op het energieverbruik van de verwarming (bijvoorbeeld door warmteterugwinning of een CO2-sturing) waarbij ze op indirecte manier invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw. Zowel het directe als het indirecte energieverbruik van een installatie wordt meegenomen in de milieuclassificaties en de DUBOkeur beoordelingen.

Wat is een functionele eenheid?


Een belangrijk aspect van een LCA-berekening en dus ook voor het DUBOkeur®, is de functionele eenheid. Binnen de functionele eenheid worden bepaalde aspecten vastgelegd, zodat er een eerlijke vergelijkingseenheid ontstaat. Om een functionele eenheid op testellen moet eerst worden bepaald welke prestaties deze installatie moet leveren. Anders gezegd, er moet worden bepaald welke functie de installatie moet verrichten en over welke tijdsperiode dit moet gebeuren. Dit is altijd afhankelijk van het gebouw waarin de installatie moet functioneren. Daarom is voor het DUBOkeur installatie en de milieuclassificaties een referentiewoning ontwikkeld die representatief is voor de grondgebonden woningen in Nederland. De referentiewoning is opgesteld aan de hand van de referentiewoning van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL /Senternovem) en aangepast aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Vervolgens worden de installaties in deze referentiewoningen ingevoerd en wordt er gekeken welke materialen hiervoor nodig zijn en wat de milieu-impact van de materialen is over een periode van 75 jaar (inclusief eventueel vervanging en onderhoud). Hierna is deze milieu-impact gedeeld door 75 om de milieu-impact per jaar inzichtelijk te maken. Naast de milieu-impact van de materialen wordt er ook berekend wat het effect is van de installatie op het energieverbruik van de woning. De energieberekening wordt gedaan volgens de NEN 7120, hiermee wordt het verschil in het (directe en indirecte) energieverbruik tussen de verschillende installaties in kaart gebracht. Door de milieu-impact van het materiaal en de milieu-impact van het verschil in energieverbruik bij elkaar op te tellen, kunnen de installaties met elkaar vergleken worden. Hiermee wordt inzichtelijk welke installaties over de gehele levenscyclus de laagste milieu-impact hebben.

 

Welke milieueffecten spelen een rol in de berekening van het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® worden verschillende milieueffecten in kaart gebracht. Naast de effecten van CO2 op het broeikaseffect zijn er nog 17 milieueffecten. De milieueffectcategorieën uit de Nationale Database worden aangevuld met gegevens uit het TWIN2011-model. In onderstaande tabel is te zien welke milieueffecten een rol spelen voor het DUBOkeur®.

Milieueffecten van belang voor het DUBOkeur

Voor meer informatie over de LCA methodiek en het TWIN2011 model zie de link